Giới thiệu

Nghị Định 96/2016

CHÍNHPHỦ ------
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc --------------
Số:96/2016/NĐ-CP HàNội,ngày01tháng7năm2016
NGHỊĐỊNH QUYĐỊNHĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰĐỐIVỚIMỘTSỐNGÀNH,NGHỀ ĐẦUTƯKINHDOANH CÓĐIỀUKIỆN CăncứLuậttổchứcChínhphủngày19tháng6năm2015; CăncứLuậtđầutưngày26tháng11năm2014; CăncứLuậtdoanhnghiệpngày26tháng11năm2014; CăncứLuậtCôngannhândânngày27tháng11năm2014; TheođềnghịcủaBộtrưởngBộCôngan; ChínhphủbanhànhNghịđịnhquyđịnhđiềukiệnvềanninh,trậttựđốivớimộtsốngành, nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiện. MỤCLỤC ChươngI.QUY ĐỊNHCHUNG.......................................................................................4 Điều1.Phạmvi điềuchỉnh..........................................................................................4 Điều2.Đốitượngápdụng..........................................................................................4 Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quảnlý..........................................................................................................................4 Điều4.Giảithíchtừngữ.............................................................................................7 Điều5.Nguyêntắchoạtđộngvàquảnlýngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiện vềanninh,trậttự.........................................................................................................8 Điều6.Cáchànhvibịnghiêmcấm.............................................................................8 ChươngII.ĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰ.......................................................9 Điều7.Điềukiệnvềanninh,trậttựápdụngchungchocácngành,nghề.................9 Điều8.Ngành,nghềphảicóđiềukiệnvềphươngánbảođảmanninh,trậttự........10
Điều9.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụcầmđồ.................11 Điều10.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụđòinợ................11 Điều11.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụbảovệ................11 Điều12.Điềukiệnđể đượcđàotạonhânviêndịchvụbảovệ.................................12 Điều13.Điềukiệnhoạtđộngkinhdoanhápdụngđốivớimộtsốngành,nghề.......13 ChươngIII.GIẤYCHỨNGNHẬNĐỦĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰ.....14 Điều14.Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự.......................................14 Điều15.ThờihạnsửdụngcủaGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự...14 Điều 16. Người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,trậttự.................................................................................................................15 Điều17.Quảnlý,sửdụngGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự..........15 Điều18.ThuhồiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự.........................15 Chương IV. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢOVỆ............................................................................................................................17 Điều 19. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chungđốivớicácngành,nghề...................................................................................17 Điều20.HồsơcấpmớiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựápdụngđối vớimộtsốngành,nghề..............................................................................................19 Điều21.Hồsơcấpđổi,cấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự...19 Điều22.HồsơvàthờihạncấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựsau khibịthuhồi..............................................................................................................20 Điều23.Trìnhtự,thủtụcnộphồsơvàthờihạncấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvề anninh,trậttự............................................................................................................21 Điều24.ThẩmquyềncấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự,Chứngchỉ nghiệpvụbảovệvàthẩmduyệtgiáotrình,chươngtrìnhđàotạonhânviêndịchvụbảo vệ................................................................................................................................22 ChươngV.TRÁCHNHIỆMCỦACƠSỞKINHDOANH........................................24 Điều25.Tráchnhiệmchungápdụngđốivớicácngành,nghề................................24
Điều26.Tráchnhiệmcủacơsởsảnxuấtcondấu....................................................26 Điều27.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcôngcụhỗtrợvàcơsởkinhdoanhsúng bắnsơn.......................................................................................................................26 Điều28.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcácloạipháo.......................................27 Điều29.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụcầmđồ....................................27 Điều30.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụxoa bóp...................................28 Điều 31. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiên........................................................................................................................28 Điều32.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụbảovệ.....................................28 Điều33. Tráchnhiệm củacơsởkinh doanhcasinovàcơsởkinhdoanhtròchơi điện tửcóthưởngdànhchongườinướcngoài..................................................................29 Điều34.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụđòinợ.....................................30 Điều35.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụđặtcược..................................31 Điều36.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhkhí.......................................................31 Điều 37. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cơ sở kinh doanhtiềnchấtthuốcnổ............................................................................................31 Điều38. Tráchnhiệm củacơsởkinh doanh ngành, nghềcósửdụng vậtliệunổcông nghiệp,tiềnchấtthuốcnổvàcơsởkinhdoanhdịchvụnổmìn................................31 Điều39.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụin............................................32 Điều40.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtin diđộng.......................................................................................................................32 Điều41.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụphẫuthuậtthẩmmỹ...............33 Điều42.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụkaraoke...................................33 Điều43.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụvũtrường................................34 Điều44.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụlưutrú.....................................34 Điều45. Tráchnhiệm của cơsở kinh doanh quântrang, quândụng cho lực lượng vũ trang,vũkhíquândụng,trangthiếtbị,kỹthuật,khítài,phươngtiệnchuyêndùngcho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, côngnghệchuyêndùngchếtạochúng......................................................................35
Chương VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,THANHTRA.........................................................................................................36 Điều46.TráchnhiệmcủaBộCôngan......................................................................36 Điều47.TráchnhiệmcủaBộTàichính....................................................................37 Điều48.Tráchnhiệmcủacácbộ,cơquanngangbộ,cơquanthuộcChínhphủ......37 Điều49.TráchnhiệmcủaỦybannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộctrungương37 Điều50.Kiểmtra,thanhtra......................................................................................38 ChươngVII.ĐIỀUKHOẢNTHIHÀNH.....................................................................39 Điều51.Hiệulựcthi hành.........................................................................................39 Điều52.Quyđịnhchuyểntiếp..................................................................................39 Điều53.Hướngdẫnthi hànhvàtráchnhiệmthi hành..............................................40 ChươngI QUYĐỊNHCHUNG Điều1.Phạmviđiềuchỉnh Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệmcủatổchức,cánhântronghoạtđộngngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvề anninh,trậttựtrênlãnhthổViệtNam. Điều2.Đốitượngápdụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quảnlýngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttự. Điều 3. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quảnlý 1. Sảnxuất con dấu, gồm: Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy địnhcủaphápluậtvềquảnlývàsửdụngcondấu. 2.Kinhdoanhcôngcụhỗtrợ,gồm:Sảnxuất,lắpráp,nhậpkhẩu,xuấtkhẩu,mua,báncông cụhỗtrợ,đạnsửdụngchocôngcụhỗtrợvàphụkiệncủacôngcụhỗtrợ;sửachữacôngcụ hỗtrợ.
3.Kinhdoanhcácloạipháo,gồm:Sảnxuất,giacông,nhậpkhẩu,xuấtkhẩu,mua,báncác loạipháohoa,cácloạipháokhácvàthuốcpháotheoquyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý,sử dụngpháo. 4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm: Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phảicótàisảnhợpphápmangđếncơsởkinhdoanhdịchvụcầmđồđể cầmcố. 5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage),tẩmquấtphụcvụsứckhỏeconngười. Hoạt động xoa bóp thuộc cơ sở y tế phục vụ chữa bệnh và cơ sở giải quyết việc làm cho ngườikhuyếttậtkhôngthuộcphạmvi điềuchỉnhcủaNghịđịnhnày. 6.Kinhdoanhthiếtbịpháttínhiệucủaxeđượcquyềnưutiên,gồm:Sảnxuất,lắpráp,nhập khẩu,xuấtkhẩu,mua,báncờhiệu,đèn,còipháttínhiệuưutiêncủaxecơgiới. 7.Kinhdoanhdịchvụbảovệ,gồm:Dịchvụbảovệconngười,tàisản,mụctiêuvàcáchoạt độnghợpphápcủacơquan,tổchức,cánhân. Hoạtđộngbảovệcácđốitượng,mụctiêuthuộcDanhmụcNhànướcquyđịnhdoCôngan nhândân,Quânđộinhândâncótráchnhiệmvũtrangcanhgác,bảovệvàhoạtđộngbảovệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh củaNghịđịnhnày. 8.Kinhdoanhsúngbắnsơn,gồm: Sảnxuất, lắpráp,nhậpkhẩu,xuấtkhẩu,mua,bánsúng bắn sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn; sửa chữa súng bắn sơn;cungứngdịchvụsửdụngsúngbắnsơn. 9.Kinhdoanhtròchơiđiệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoài. 10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm: Các hoạt động dịch vụ đòi nợ tiền, tài sản hợp pháp chocơquan,tổchứchoặccánhântheohợpđồngủyquyền. 11.Kinhdoanhcasino,gồm:Cácloạihìnhvuichơicóthưởngtrongkinhdoanhcasino. 12.Kinhdoanhdịchvụđặtcược,gồm: Cácloạihìnhdịchvụđặtcược. 13. Kinh doanh khí, gồm: Các hoạt động kinh doanh khí được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CPngày22tháng3năm2016vềkinhdoanhkhí. 14.Kinhdoanhvậtliệunổcôngnghiệp,gồm:Sảnxuất,nhậpkhẩu,xuấtkhẩu,mua,bán,tái chế,bảoquản,vậnchuyển,tiêuhủyvậtliệunổcôngnghiệp. Hoạtđộngnghiêncứu,pháttriển,thửnghiệmvậtliệunổcôngnghiệpkhôngthuộcphạmvi
điềuchỉnhcủaNghịđịnhnày. 15. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản,vậnchuyển,tiêuhủyAmoninitrathàmlượngcaotừ98,5%trởlên(sauđâyviếtgọn làtiềnchấtthuốcnổ). 16.Kinhdoanhngành,nghềcósửdụngvậtliệunổcôngnghiệpvàtiềnchấtthuốcnổ,gồm: Các hoạt động có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai tháckhoángsản,dầukhí;sửdụngtiềnchấtthuốcnổđểsảnxuấtvậtliệunổcôngnghiệp. 17.Kinhdoanhdịchvụnổmìn,gồm:Cáchoạtđộngcungứngdịchvụcósửdụngvậtliệu nổcôngnghiệpphụcvụthicôngcôngtrình,thămdò,khaitháckhoángsản,dầukhíchocơ quan,tổchứchoặccánhâncónhucầuhợppháp. 18. Kinh doanh dịch vụ in, gồm: Chế bản in, in, gia công sau in (trừ cơ sở in lưới, photocopy)để tạoracácsảnphẩmsauđây: a)Xuấtbảnphẩm(trừsáchchữnổi,bảnghi âm,ghi hìnhcónộidungthaysách,minhhọa thaysách); b)Báo,tạpchívàcácấnphẩmbáochíkháctheoquyđịnhcủaphápluậtvềbáochí; c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơquan nhà nước, tổchức chính trị, tổ chức chínhtrị-xãhộibanhành; d)Temchốnggiả; đ)Baobì,tem,nhãnsảnphẩmhànghóalàdượcphẩm,hóadược,thuốcchữabệnhvàthực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chứcnăngtựinbaobì,tem,nhãnchosảnphẩmcủamình); e)Hóađơntàichính; giấytờcósẵnmệnhgiáhoặcdùngđể ghimệnhgiá. 19. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động, gồm: Sản xuất, nhập khẩu,xuấtkhẩu,mua,báncácthiếtbịngănchặntínhiệuliênlạctừđiệnthoạidi độngđến trạmgốc. 20. Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, gồm: Sử dụng kỹ thuật y học để phẫu thuật (giảiphẫu) làmthayđổihìnhdáng,đặcđiểmnhậndạngconngười. 21.Kinhdoanhdịchvụkaraoke,vũtrường: a)Kinh doanhdịchvụkaraoke, gồm: Cáchoạt độngca háttheođĩaghi nhạcvàhình hoặc bằngcáccôngnghệghi nhạcvàhìnhkhác; b) Kinhdoanhdịchvụvũtrường,gồm: Hoạtđộngkhiêuvũtạicơsởkinh doanhkhiêuvũ
theoquyđịnhcủaphápluật. Hoạtđộngdạykhiêuvũkhôngthuộcphạmvi điềuchỉnhcủaNghịđịnhnày. 22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, gồm: Các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và cáchìnhthứcdịchvụchothuêlưutrúkhác(nghỉtheogiờvànghỉquađêm)hoạtđộngtrên đấtliềnhoặctrêncácphươngtiệntàuthủylưutrúdulịch. Tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuênhà)đểở,họctập,làmviệckhôngthuộcphạmvi điềuchỉnhcủaNghịđịnhnày. 23.Kinhdoanhquântrang,quândụngcholựclượngvũtrang,vũkhíquândụng,trangthiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụtùng,vậttưvàtrangthiếtbịđặcchủng,côngnghệchuyêndùngchếtạochúng,gồm: a)Sảnxuất,mua,bán:Quần,áo,mũquânphục;quânhiệu,phùhiệu,cấphiệu,sốhiệucủa QuânđộinhândânvàCôngannhândân; b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa: Súng quân dụngcầmtayhạngnhỏtheoquyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý,sửdụngvũkhí,vậtliệunổ và công cụ hỗ trợ; máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị kiểmtranồngđộcồn;thiếtbịgiámsátđiệnthoạidiđộngGSMvàcácloạithiếtbịgiámsát điệnthoạidi độngkhác. Linh kiện, bộphận, phụtùng, trangthiết bị công nghệchuyêndùng chế tạora: Súng quân dụngcầmtayhạngnhỏ;máykiểmtratốcđộphươngtiệngiaothôngcơgiớiđườngbộ;thiết bịkiểmtranồngđộcồn;thiếtbịgiámsátđiệnthoạidiđộngGSMvàcácloạithiếtbịgiám sátđiệnthoạidi độngkhác. Điều4.Giảithíchtừngữ TrongNghịđịnhnày,cáctừngữdướiđâyđượchiểunhưsau: 1.Anninh,trậttựlàcáchviếtgọncủacụmtừanninhquốcgia,trậttự,antoànxãhội. 2.Ngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựlànhữngngành,nghềquy định tạiĐiều3Nghịđịnhnàytrongquátrìnhhoạtđộngđầutưkinh doanhcóyếutốphức tạpliênquanđếnanninh,trậttựdễbịlợidụngđểhoạtđộngphạmtộivàthựchiệncáchành vivi phạmphápluậtkhác. 3.Cơsởkinhdoanhngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựlàcơsở kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định này (sau đây viết gọn là cơ sở kinhdoanh),baogồm: a)Doanhnghiệp;
b)Hợptácxã,liênhiệphợptácxã; c)Chi nhánh,cơsởtrựcthuộcdoanhnghiệp,hợptácxã,liênhiệphợptácxã; d)Đơnvịsựnghiệpcóthuhoạtđộngtronglĩnhvựcngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiều kiệnvềanninh,trậttựcủacáccơquan,tổchức; đ)Hộkinhdoanh. 4.Cáccơsởkinhdoanhtạimộtđịađiểmlàcáccơsởkinhdoanhsửdụngchungmộtđịachỉ hoặccáccơsởkinhdoanhcùngtrongmộtkhuônviên. 5.Ngườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanhlà: a)Ngườiđạidiệntheophápluật,ngườiquảnlýcơsởkinhdoanh,chủcơsởkinhdoanhcó têntrongcácvănbảnquyđịnhtạikhoản2Điều19Nghịđịnhnày; b) Người đượcnhững người quy định tạiđiểm akhoảnnàyủyquyềnđứngtêntrongGiấy chứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. 6.CơquanCôngancóthẩmquyềnlàđơnvịCônganquyđịnhtạiĐiều24Nghịđịnhnày. 7.ChứngchỉnghiệpvụbảovệlàvănbảncủacơquanCôngancóthẩmquyềncấpchonhân viêndịchvụbảovệđạtyêucầutrongđợtsáthạch. 8.BảnsaohợplệlàbảnsaođãđốichiếuvớibảnchínhhoặcbảninkhaitháctừCổngthông tinquốcgiavềđăngkýdoanhnghiệpcóxácnhậncủacánbộtiếpnhậnhồsơ;bảnsaođược cấp từ bản gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Điều5.Nguyêntắchoạtđộngvàquảnlýngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiện vềanninh,trậttự 1.Mọitổchức,cánhânViệtNam; tổchức,cánhânnước ngoàihoạtđộng kinh doanh các ngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựnếuđủđiềukiệnquyđịnhtại Nghị định này và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đều được hoạt độngkinhdoanhvàđượccấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. 2. Công khai, minh bạch trong công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trườnganninh,trậttựổnđịnhđểtổchức,cánhânhoạtđộngkinhdoanhcóhiệuquả. Điều6.Cáchànhvibịnghiêmcấm 1.Hoạtđộngkinhdoanhkhi chưađượccấphoặcbịthuhồiGiấychứngnhậnđủđiềukiện vềanninh,trậttự. 2. Lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để
thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự, trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dântộc. 3.Chomượn,chothuê,mua,bánGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. 4. Làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; làm giả hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp Giấychứng nhận đủ điềukiệnvề anninh, trật tự; sửachữa,tẩy xóa nộidung ghi trongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. 5.Sửdụngdịchvụbảovệđểxâmphạmquyềnvàlợiíchhợpphápcủacơquan,tổchức,cá nhân. 6.Hoạtđộngdịchvụbảovệcósửdụngvũlựchoặcđedọasửdụngvũlựcnhằmmụcđích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặcxâmhạiquyền,lợiíchhợpphápcủacơquan,tổchức,cánhân. 7.Tiếnhànhđòinợkhichưacóhợpđồngủyquyềncủachủnợ;chưacóvănbảnthôngbáo choCônganxã,phường,thịtrấnnơitiếnhànhđòinợtrướckhi thựchiệnđòinợ. 8. Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan Cônganhoặccơquanquảnlýnhànướccóthẩmquyền. 9.Lợidụngchứcvụ,quyềnhạngâykhókhănđểkhôngcấphoặccấpGiấychứngnhậnđủ điềukiệnvềanninh,trậttựtráivớiquyđịnhcủaNghịđịnhnày;cảntrở,gâyphiềnhà,xâm phạmquyềntựdokinhdoanhcủatổchức,cánhân; baochecáchànhviviphạmphápluật củangườicóliênquanđếnhoạtđộngcủacơsởkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttự. ChươngII ĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰ Điều7.Điềukiệnvềanninh,trậttựápdụngchungchocácngành,nghề 1.Đượcđăngký,cấpphéphoặcthànhlậptheoquyđịnhcủaphápluậtViệtNam. 2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trongcáctrườnghợpsauđây: a)ĐốivớingườiViệtNam: ĐãbịkhởitốhìnhsựmàcáccơquantốtụngcủaViệtNamhoặccủanướcngoàiđangtiến hànhđiềutra,truytố,xétxử. Cótiềnánvềcáctộixâmphạmanninh quốcgia hoặccáctội khácdo lỗicốýbị kết ántừ trên03nămtùtrởlênchưađượcxóaántích;đangtrongthờigianđượctạmhoãnchấphành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư
trú,cấmđảm nhiệmchứcvụ,cấm kinhdoanhngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiện vềanninh,trậttựtheoquyếtđịnhcủaTòaán. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiệnma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưađủthờihạnđể đượccoi làchưabịápdụngbiệnphápxửlýhànhchính; b)ĐốivớingườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàimanghộchiếunướcngoàivàngườinước ngoài: ChưađượccơquancóthẩmquyềncủaViệtNamcấpphépcưtrú. 3.Đủđiềukiệnvềantoànphòngcháyvàchữacháytheoquyđịnhcủaphápluậtvềphòng cháyvàchữacháy. Điều8.Ngành,nghềphảicóđiềukiệnvềphươngánbảođảmanninh,trậttự 1. Cơsởkinh doanh các ngành, nghề sau đâyphải có phương ánbảo đảm an ninh, trật tự, gồm: a)Kinhdoanhcôngcụhỗtrợ; b)Kinhdoanhcácloạipháo; c)Kinhdoanhsúngbắnsơn; d)Kinhdoanhtròchơiđiệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoài; đ)Kinhdoanhcasino; e)Kinhdoanhdịchvụđặtcược; g)Kinhdoanhvậtliệunổcôngnghiệp; h)Kinhdoanhtiềnchấtthuốcnổ; i)Kinhdoanhngành,nghềcósửdụngvậtliệunổcôngnghiệpvàtiềnchấtthuốcnổ; k)Kinhdoanhdịchvụnổmìn; l)Kinhdoanhdịchvụvũtrường; m)Kinhdoanhdịchvụlưutrú(đốivớicơsởkinhdoanhlàdoanhnghiệp); n)Kinhdoanhsúngquândụngcầmtayhạngnhỏ. 2.Phươngánbảođảmanninh,trậttựgồmcácnộidungcơbảnsauđây:
a)Xácđịnhkhuvực,địabàn,mụctiêucụthểcầnphảităngcườngđểbảođảmanninh,trật tự; b)Biệnphápthựchiện; c)Lựclượngphụcvụthườngxuyên; d)Phươngtiệnphụcvụ; đ)Biệnpháptổchức,chỉđạo; e) Biện pháp phốihợpvới chính quyền, cơquanchức năng cóliênquan ởđịaphương mà cơsởkinhdoanhhoạtđộng; g) Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy độnglựclượng,phươngtiện; biệnphápxửlý. Điều9.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụcầmđồ Ngoài điềukiệnquy địnhtạiĐiều7Nghịđịnhnày, cơsởkinh doanhdịchvụcầmđồphải đápứngđiềukiệnsauđây: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểmhoạtđộngkinhdoanhvàtrongthờigian05nămliềnkềtrướcthờiđiểmđăngkýkinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ýgây thương tích, cho vay lãi nặng, đánhbạc,tổchứcđánhbạchoặcgábạc,trộmcắptàisản,lừađảochiếmđoạttàisản,chiếm giữtráiphéptàisản. Điều10.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụđòinợ Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơsở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đápứngđiềukiệnsauđây: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là ngườicóhộkhẩuthườngtrúítnhất05nămtạiquận,huyện,thịxã,thànhphốthuộctỉnhnơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểmđăngkýkinh doanh khôngbị cơquanchức năng xửphạtvi phạm hành chính vềcác hànhvi:Chốngngườithihànhcôngvụ,gâyrốitrậttựcôngcộng,cốýgâythươngtích,cho vaylãinặng,đánhbạc,tổchứcđánhbạchoặcgábạc,làmnhụcngườikhác. Điều11.Điềukiệnvềanninh,trậttựđốivớikinhdoanhdịchvụbảovệ Ngoài điều kiệnquy định tại Điều 7Nghị định này, cơsởkinh doanh dịch vụbảo vệ phải
đápứngcácđiềukiệnsauđây: 1.Làdoanhnghiệp. 2. Người chịutrách nhiệm về anninh, trật tựcủa cơsởkinh doanhdịch vụbảovệphải có bằngtốtnghiệptừcaođẳngtrởlênvàkhôngphảilàngườichịutráchnhiệmvềanninh,trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi khôngcóthờihạnGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự(trừquyđịnhtạikhoản 2Điều22Nghịđịnhnày). 3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài: Cơsởkinh doanhdịch vụbảo vệ của Việt Nam chỉ được liêndoanh với cơsởkinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phụcvụcôngtácbảovệvàchỉđượcthựchiệndướihìnhthứccơsởkinhdoanhnướcngoài gópvốnmuamáymóc,phươngtiệnkỹthuậtphụcvụcôngtácbảovệ. 4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của ViệtNam: a)Làdoanhnghiệpđanghoạtđộngkinhdoanhdịchvụbảovệliêntụcítnhất05năm; b) Ngườiđạidiệnchophầnvốngópcủacơsởkinh doanhnướcngoài làngườichưabị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liênquanđếnhoạtđộngkinhdoanhdịchvụbảovệtừcảnhcáotrởlên; c)Phầnvốngópcủacơsởkinhdoanhnướcngoàichỉđượcsửdụngđểmuamáymóc,thiết bịkỹthuậtphụcvụcôngtácbảovệ.Sốvốngópđầutưcủacơsởkinhdoanhnướcngoàiít nhấtlà1.000.000USD(mộttriệuđôlaMỹ).Việcđịnhgiámáymóc,thiếtbịkỹthuậtdocơ quanquảnlýnhànướcvềgiácóthẩmquyềntừcấptỉnhtrởlênthựchiện; chi phíđịnhgiá docơsởkinhdoanhdịchvụbảovệchitrả. Điều12.Điềukiệnđểđượcđàotạonhânviêndịchvụbảovệ 1.Chỉcáccơsởsauđâymớiđượcđàotạonhânviêndịchvụbảovệ: a)Cơsởkinhdoanhdịchvụbảovệquyđịnhtạikhoản3Điềunày; b)TrungtâmdạynghềcủacáctrườngCôngannhândân; c)TrungtâmhuấnluyệnvàbồidưỡngnghiệpvụthuộcCôngantừcấptỉnhtrởlên; d)Cáccơsởkinhdoanhdịchvụbảovệquyđịnhtạikhoản3Điềunàynếucónhucầuhoạt động kinh doanh đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ
khácthìthựchiệntheoquyđịnhcủaphápluậtvềgiáodụcnghềnghiệp. 2.Cơsởđàotạonhânviêndịchvụbảovệquyđịnhtạicácđiểmb,cvàdkhoản1Điềunày phảicungcấpchocơquanCông ancóthẩmquyềnquyđịnhtạiĐiều24Nghịđịnhnàytài liệuchứngminhvềchứcnăngđàotạonhânviêndịchvụbảovệdocơquancóthẩmquyền cấp kèm theo giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung giáo trìnhtheoquyđịnhtạiđiểmđkhoản3Điềunày. 3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đápứngcácđiềukiệnsauđây: a)Cóphònghọcvàcóđịađiểmtậpluyệnchonhânviêndịchvụbảovệ; b) Cóít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinhdoanh dịchvụbảo vệ; cóban quản lý, đàotạonhânviêndịchvụbảovệ; c)Cósốlượngnhânviêndịchvụbảovệtốithiểutừ300nhânviêntrởlên; d)Cógiáoviênhoặchợpđồngthuêgiáoviêngiảngdạy.Giáoviêngiảngdạyphảicótrình độchuyênmônphùhợp,cóbằngtốtnghiệptừcaođẳngtrởlên(trừmônvõthuật); đ)Cógiáotrìnhvàchươngtrìnhđàotạonhânviêndịchvụbảovệ.Giáotrìnhđàotạogồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng côngcụhỗtrợ;mộtsốđộngtácvõthuậtphụcvụtựvệvàkhốngchếđốitượng;mộtsốnội dungkháctheoyêucầuthựctiễncủamụctiêucầnbảovệ.Thờigianđàotạonhânviêndịch vụbảovệítnhấtlà30ngày. 4.CáccơsởchỉđượcđàotạonhânviêndịchvụbảovệsaukhiCụcCảnhsátquảnlýhành chính về trật tự xã hội Bộ Công an thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo. Sau khóa đàotạophảicóvănbảnđề nghịcơquanCôngancóthẩmquyềnsáthạchđánhgiákếtquả và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)chonhữngnhânviêndịchvụbảovệđạtyêucầutrongđợtsáthạch. Điều13.Điềukiệnhoạtđộngkinhdoanhápdụngđốivớimộtsốngành,nghề Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dưới đâyphảiđápứngcácđiềukiệnsau: 1. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam, con dấucó hình Công an hiệu; chỉ cơsở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sảnxuất con dấucóhình Quânhiệu, trừ các cơ sở kinhdoanhđãhoạtđộngtrướcngàyNghịđịnhnàycóhiệulực.
2.ChỉcơsởkinhdoanhthuộcBộQuốcphòngvàBộCônganmớiđượckinhdoanh:Súng bắnsơn(không baogồm cơsởkinhdoanhcungứng dịchvụsửdụng súngbắnsơn); quân trang,quândụngcholựclượngvũtrang,vũkhíquândụng,trangthiếtbị,kỹthuật,khítài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trangthiếtbịđặcchủng,côngnghệchuyêndùngchếtạochúng. 3. Chỉ cơ sởkinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản chấp thuận hoặccóhợpđồngtheoquyđịnhcủaphápluậtmớiđượckinhdoanhquântrang,quândụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặcchủng,côngnghệchuyêndùngchếtạochúng. 4.ChỉcơsởkinhdoanhthuộcBộQuốcphòngvàBộCônganmớiđượckinhdoanhthiếtbị gâynhiễu,phásóngthôngtindi động. 5.ChỉcơsởkinhdoanhthuộcBộQuốcphòngmớiđượckinhdoanhcácloạipháo. ChươngIII GIẤYCHỨNGNHẬNĐỦĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰ Điều14.Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự(Mẫusố01tạiPhụlụcbanhànhkèmtheo Nghị định này) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanhcácngành,nghềquyđịnhtạiĐiều3Nghịđịnhnày. Điều15.ThờihạnsửdụngcủaGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ cáctrườnghợpquyđịnhtạikhoản2Điềunày. 2. Giấychứng nhậnđủ điềukiệnvềan ninh, trật tựphải ghi rõthời hạnsử dụngtrong các trườnghợpsauđây: a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựkhôngvượtquáthờihạnghitrongcácvăn bảnđó; b)Cơsởkinhdoanhngành,nghềcósửdụngvậtliệunổcôngnghiệpđểthicôngcôngtrình, thămdò,khaitháckhoángsản,dầukhíthìthờihạncủaGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềan
ninh, trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai tháckhoángsản,dầukhí. 3.Trườnghợpcácvănbản,giấyphépquyđịnhtạikhoản2Điềunàycóthờihạnhoạtđộng từ10nămtrởlênthìGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựkhôngghithờihạnsử dụng. 4.Cơsởkinhdoanhcótráchnhiệmcungcấpvănbản,giấyphépcóquyđịnhthờihạnhoạt độngchocơquanCôngancóthẩmquyền. Điều 16. Người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,trậttự Trường hợpnhững người quy định tại điểm a khoản5Điều4Nghị định nàycư trú không ổnđịnhtạiViệtNamhoặckhôngthườngxuyêncưtrútạiViệtNamthìphảiủyquyềnbằng vănbảnchongườicóthẩmquyềncủacơsởkinhdoanhđểđứngtêntrongGiấychứngnhận đủđiềukiệnvềanninh,trậttự. NếuviệcủyquyềndiễnrangoàilãnhthổViệtNam thìphảicóvănbảnhợppháphóalãnh sự của cơ quan đại diệnngoại giao Việt Nam nơi thực hiện ủyquyềnđó. Người ủyquyền và người được ủy quyền đều phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện quy định về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật ViệtNam. Điều17.Quảnlý,sửdụngGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự 1.Ngườichịutráchnhiệmvềanninh, trậttựcủacơsởkinhdoanhcótráchnhiệm quảnlý chặt chẽ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và phải xuất trình Giấy chứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựchocơquanCônganvàcơquanquảnlýnhànướccó thẩmquyềnkhi cóyêucầu. 2.Ngườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanhcótráchnhiệmbảoquản Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh. TrườnghợpcơsởkinhdoanhbịphásảnhoặcngừnghoạtđộngkinhdoanhthìGiấychứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trật tựkhôngcòngiátrị sửdụng.Trongthời hạn05 ngàykể từngàytuyênbốphásản,ngừnghoạtđộng,cơsởkinhdoanhphảinộplạiGiấychứngnhận đủđiềukiệnvềanninh,trậttựchocơquanCôngancóthẩmquyền. Điều18.ThuhồiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựbịthuhồitrongcáctrườnghợpsauđây: 1.Thuhồikhôngcóthờihạn:
a) Sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng thực tế làm sai lệchbảnchấtcủatàiliệuđểđề nghịcấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự; b)Saukhi đượccấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự,cơquanCôngancó thẩmquyềnthựchiệnchếđộhậukiểmpháthiệncơsởkinhdoanhkhôngđápứngđiềukiện quyđịnhtạiNghịđịnhnày,màtrongthờihạn40ngàykểtừngàycơquanCôngancóvăn bản kết luận cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện nhưng vẫn không khắc phục được các điềukiệnđó; c)Sau06thángkểtừngàyđượccấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựmàcơ sởkinhdoanhkhônghoạtđộng; d)Cơsởkinhdoanhbịgiảithể,phásảntheoquyđịnhcủaphápluật; đ)Cơsởkinh doanhbịđình chỉ hoạtđộng hoặcbị cơquancóthẩmquyềnthu hồicácvăn bảnquyđịnhtạikhoản2Điều19Nghịđịnhnày; e)Chomượn,chothuê,mua,bánGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự; g) Lợi dụng hoạt động củacơsởkinh doanh để xâm hại đếnan ninh, trật tự bị cơquan có thẩmquyềnkiếnnghịthuhồikhôngcóthờihạnGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh, trậttự; h)Đốivớicơsởkinhdoanhdịchvụbảovệcóvốnđầutưnướcngoàimàphầnvốngópmua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ không đáp ứng đủ phần vốn quy địnhtạiNghịđịnhnày. 2.Thuhồicóthờihạntừ03thángđến06tháng: a)Kinhdoanhkhôngđúng ngành,nghề,địađiểmghi trongGiấychứngnhậnđủđiềukiện vềanninh,trậttự; b)Khôngduytrìđiềukiệnvềanninh,trậttựquyđịnhtạicácĐiều7,8,11vàĐiều12Nghị định này mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó 30 ngày nhưng vẫn không khắc phục; c) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh,trậttự; d) Viphạmquyđịnh vềanninh, trậttựđã bịxửphạt vi phạmhành chính từ02 lầntrởlên trongmộtnăm; đ)KhôngthựchiệnbáocáođịnhkỳhàngquýchocơquanCôngancóthẩmquyềntheoquy địnhtrong04quýliêntục.
3.ViệcthuhồiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựquyđịnhtạicáckhoản1và 2ĐiềunàydocơquanCôngancóthẩmquyềnthựchiệnbằngquyếtđịnhthuhồi. Sau khi thu hồi, cơ quan Công an phải có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanhhoặccơquancóthẩmquyềnchophépcơsởkinhdoanhhoạtđộng. ChươngIV HỒSƠ,TRÌNHTỰ,THỦTỤC,THẨMQUYỀNCẤPGIẤYCHỨNGNHẬNĐỦ ĐIỀUKIỆNVỀANNINH,TRẬTTỰVÀCHỨNGCHỈNGHIỆPVỤBẢOVỆ Điều 19. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chungđốivớicácngành,nghề 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh(Mẫusố03tạiPhụlụcbanhànhkèmtheoNghịđịnhnày). 2.Bảnsaohợplệmộttrongcácloạivănbảnsauđây: a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứngnhậnđăngkýđầutư;Giấychứngnhậnđăngkýhoạtđộngcủachinhánh,đơnvịtrực thuộcdoanhnghiệp;Giấychứngnhậnđăngkýhợptácxã,liênhiệphợptácxã;Giấychứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhậnđăngkýhộkinhdoanh;vănbảnthànhlậphoặcchophéphoạtđộngkèmtheovănbản thôngbáomãsốthuếđốivớiđơnvịsựnghiệpcóthu; b) Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a khoản này không thể hiện ngành, nghề đầu tưkinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệuchứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđãđượccơquanđăngkýkinhdoanhhoặccơquancó thẩmquyềnchấpthuận(đốivớicơsởkinhdoanhlàdoanhnghiệpthìcơquanCôngankhai tháctàiliệunàytrênCổngthôngtinquốcgiavềđăngkýdoanhnghiệp). 3.Bảnsaohợplệcácgiấytờ,tàiliệuchứngminhbảođảmcácđiềukiệnantoànvềphòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm: a) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng7năm2014quyđịnhchitiếtthihànhmộtsốđiềucủaLuậtphòngcháyvàchữacháy vàLuậtsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtphòngcháyvàchữacháy(sauđâyviếtgọnlà Nghịđịnhsố79/2014/NĐ-CP);
b)BiênbảnkiểmtravềphòngcháyvàchữacháycủacơquanCảnhsátPhòngcháyvàchữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; c)Cáccơsởkinhdoanhkhôngphảinộptàiliệuquyđịnhtạicácđiểmavàbkhoản3Điều này, gồm:Sảnxuấtcondấu; sảnxuấtcờhiệu,mua,báncờhiệu, đèn, còiphát tínhiệucủa xe đượcquyềnưutiên; kinh doanhdịchvụbảovệ;kinhdoanhdịchvụđòinợ; kinhdoanh dịchvụđặtcược;kinhdoanhcácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtindiđộng;kinhdoanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đườngbộ;kinhdoanhthiếtbịkiểmtranồngđộ cồn; kinhdoanhthiếtbịgiámsátđiện thoạidiđộngGSMvàcácthiếtbịgiámsátđiệnthoạidi độngkhác; d) Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải cóhợpđồng thuê kho đảm bảo các điềukiện antoàn về phòng cháyvà chữa cháytheoquyđịnhtạicácđiểmavàbkhoản3Điềunày; đ) Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chấtthuốcnổthì cáctài liệuchứng minhđảm bảocácđiềukiệnantoànvềphòng cháyvà chữacháylàtàiliệucủakhochứa,bảoquảnvậtliệunổcôngnghiệp,tiềnchấtthuốcnổ. 4. Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnhnày)củangườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanh,cụthể nhưsau: a)ĐốivớingườiViệtNamởtrongnướclàngườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơ sởkinhdoanhđứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựphảicóBản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước,lựclượngvũtrang,tổchứcchínhtrị,tổchứcchínhtrị-xãhội); Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước,lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội thì phải có xácnhậncủacơquan,tổchứccóthẩmquyềntrựctiếpquảnlý(trừcơsởkinhdoanh).Đối vớinhữngngườikhôngthuộcđốitượngnêutrênphảicóxácnhậncủaỦybannhândânxã, phường,thịtrấnnơiđăngkýhộkhẩuthườngtrú; b)ĐốivớingườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàimanghộchiếunướcngoàivàngườinước ngoàiphảicóBảnkhainhânsựkèmtheobảnsaohợplệHộchiếu,ThẻthườngtrúhoặcThẻ tạmtrúhoặcThịthựccònthờihạnlưutrútạiViệtNam;
c)ĐốivớitrườnghợpmộtcơsởkinhdoanhcónhiềungườiđạidiệntheophápluậtthìBản khailýlịch,PhiếulýlịchtưpháphoặcBảnkhainhânsựtronghồsơápdụngđốivớingười đứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. Điều20.HồsơcấpmớiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựápdụngđối vớimộtsốngành,nghề Ngoài các tài liệu quy định tại Điều19 Nghị định này, hồ sơđề nghị cấp mới Giấy chứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựphảicóthêmtàiliệuápdụngđốivớimộtsốcơsởkinh doanhcácngành,nghềsauđây: 1. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản saohợplệbằngtốtnghiệpchứng minhtrìnhđộ họcvấncủangườichịutráchnhiệm vềan ninh,trậttựcủacơsởkinhdoanhđứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh, trậttự. 2.Đốivớicơsởkinhdoanhdịchvụbảovệcóvốnđầutưnướcngoài,phảicó: a)Bảnsaohợplệbằngtốtnghiệpchứngminhtrìnhđộhọcvấncủangườichịutráchnhiệm vềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanhđứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềan ninh,trậttự; b)Tàiliệuchứngminhdoanhnghiệpnướcngoàiđủđiềukiệnquyđịnhtạicácđiểmavàb khoản4Điều11 Nghị định này đã được hợppháphóa lãnh sựcủacơquan đại diện ngoại giaoViệtNamởquốcgia,vùnglãnhthổnơidoanhnghiệpnướcngoàiđặttrụsởchính. 3.Đốivớicơsởkinhdoanhdịchvụbảovệcóchứcnăngđàotạonhânviêndịchvụbảovệ, phảicógiáotrìnhvàchươngtrìnhđàotạonhânviêndịchvụbảovệ. 4.Đốivớicáccơsởkinhdoanhngành,nghề:Sảnxuấtvậtliệunổcôngnghiệp;kinhdoanh tiềnchấtthuốcnổ;kinhdoanhngành,nghềcósửdụngvậtliệunổcôngnghiệpđểthămdò, khai thác khoáng sản, dầu khí; kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh casino;kinhdoanhtròchơiđiệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoài;kinhdoanhdịch vụ đặt cược, phải có văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Điều21.Hồsơcấpđổi,cấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự 1.Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđượccấpđổitrongnhữngtrườnghợpbị hưhỏng,saithôngtin,cóthayđổinộidungthôngtinghitrênGiấychứngnhậnđủđiềukiện vềanninh,trậttựhoặchếtthờihạnsửdụng. Hồsơđềnghịcấpđổigồmcáctàiliệusauđây:
a)VănbảnđềnghịcấpđổiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựcủacơsởkinh doanh (Mẫu số03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩmquyền; b)BảnsaohợplệcáctàiliệuchứngminhsựthayđổicủacácthôngtinghitrênGiấychứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự(nếucó); c) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanh; d)BảnchínhGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđãđượccấp. 2.Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđượccấplạitrongtrườnghợpbịmất. HồsơđềnghịcấplạitrongtrườnghợpbịmấtGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trật tựgồmcáctàiliệusauđây: a)VănbảnđềnghịcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựcủacơsởkinh doanhgửicơquanCôngancóthẩmquyền(Mẫusố03tạiPhụlụcbanhànhkèmtheoNghị địnhnày); b)Biênlainộptiềnphạttheoquyđịnhcủaphápluật(nếucó). Điều 22. Hồ sơ và thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự saukhibịthuhồi Việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sau khi bị thu hồi theo quy địnhtạikhoản1Điều18Nghịđịnhnàyđượcthựchiệnnhưsau: 1.Trongthời hạnkhông quá06 thángkểtừngàybịthu hồiGiấychứngnhậnđủđiềukiện vềanninh,trậttựđốivớitrườnghợpquyđịnhtạicácđiểmb,cvàhkhoản1Điều18Nghị định nàymàcơsởkinh doanhđápứngđủ điềukiệnquy định tạiNghị định nàyvà cónhu cầutiếptụckinhdoanhthìnộphồsơđềnghịcơquanCôngancóthẩmquyềncấplạiGiấy chứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự.Hồsơgồm: a)VănbảnđềnghịcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựcủacơsởkinh doanh (Mẫu số03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩmquyền; b)Bảnsaohợplệcáctàiliệubổsungchứngminhđápứngđủđiềukiệnđểhoạtđộngkinh doanh(nếucó). 2. Khi bị thu hồi Giấy chứng nhậnđủ điềukiệnvề an ninh, trật tự đối với trường hợp quy định tại các điểm a và e khoản 1 Điều 18 Nghị định này, nếu không thay đổi người chịu tráchnhiệmvềanninh,trậttựthìsau12thángkểtừngàyraquyếtđịnhthuhồi,cơsởkinh
doanhmớiđượcnộphồsơđềnghịcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. HồsơcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđượcthựchiệnnhưhồsơcấp mớiquyđịnhtạiĐiều19hoặcĐiều20Nghịđịnhnày. 3. Khi bị thu hồi Giấy chứng nhậnđủ điềukiệnvề an ninh, trật tự đối với trường hợp quy địnhtạiđiểmgkhoản1Điều18Nghịđịnhnày,nếukhôngthayđổingườichịutráchnhiệm vềanninh, trật tựthì sau24 tháng kểtừngàyra quyết định thu hồi, cơsởkinhdoanhmới đượcnộphồsơđềnghịcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự,trừtrường hợpcóquyếtđịnhkháccủaTòaán. HồsơcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđượcthựchiệnnhưhồsơcấp mớiquyđịnhtạiĐiều19hoặcĐiều20Nghịđịnhnày. 4.ĐốivớicơsởkinhdoanhbịthuhồiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựquy địnhtạicáckhoản2và3Điềunàysaukhithayđổingườichịutráchnhiệmvềanninh,trật tựthìhồsơcấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđượcthựchiệnnhưhồ sơcấpmớiquyđịnhtạiĐiều19hoặcĐiều20Nghịđịnhnày. Điều23.Trìnhtự,thủtụcnộphồsơvàthờihạncấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvề anninh,trậttự 1.Trìnhtự,thủtụcnộphồsơ: a)CơsởkinhdoanhnộpmộtbộhồsơchocơquanCôngancóthẩmquyềnđềnghịcấpmới, cấpđổi,cấplạiGiấychứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh, trậttựquyđịnh tạicácĐiều19, 20,21vàĐiều22Nghịđịnhnày; b) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc một cơ sở kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của nhiều cấp Công an thì nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cao nhất để cấpmộtGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựchocácngành,nghềđó; c) Tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề khác nhau thuộc nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trậttựcủanhiềucấpCônganthìmỗicơsởkinhdoanhnộpmộtbộhồsơchocơquanCông ancóthẩmquyềncaonhấtđểcấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựchotừng cơsởkinhdoanh; d) Đối với chi nhánh, cơ sởkinh doanh trực thuộc cóđịa điểm kinh doanh ngoài địa điểm củacơsởkinhdoanhchính,thìmỗichinhánh,cơsởkinhdoanhtrựcthuộcnộpmộtbộhồ sơchocơquanCôngancóthẩmquyềnquảnlýcơsởkinhdoanhchínhđểcấpGiấychứng nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựchochi nhánhvàcơsởkinhdoanhtrựcthuộcđó.
2.Hìnhthứcnộphồsơ: Cơsởkinhdoanhchọnmộttrongcáchìnhthứcnộphồsơsauđây: a)NộptrựctiếpchocơquanCôngancóthẩmquyền; b)Gửiqua cơsởkinhdoanhdịchvụbưuchính; c)Nộpqua Cổng thôngtin điệntửquảnlýngành,nghề đầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvề anninh,trậttựcủaBộCôngan. Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựcủaBộCônganthìkhinhậnGiấychứngnhậnđủđiều kiệnvềanninh,trậttự,cơsởkinhdoanhphảichuyểnchocơquanCôngancóthẩmquyền cácvănbản,tàiliệuquyđịnhtạicácĐiều19,20,21hoặcĐiều22Nghịđịnhnày. 3.ThờihạnhoànthànhviệccấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựkểtừngày nhậnđủhồsơhợplệquyđịnhnhưsau: a) Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản2,3,4Điều22Nghịđịnhnày; b)Khôngquá04ngàylàmviệcđốivớitrườnghợpcấpđổi,cấplạiquyđịnhtạiĐiều21và khoản1Điều22Nghịđịnhnày. 4. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn04ngàylàmviệckểtừngàynhậnhồsơ,cơquanCônganphảicóvănbảntrảlờicơsở kinhdoanhvànêurõlýdo. Điều 24. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụbảovệ 1.CụcCảnhsátquảnlýhànhchínhvềtrậttựxãhộiBộCônganchịutráchnhiệm: a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, gồm: Cơ sở kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;kinhdoanhtiềnchấtthuốcnổ;kinhdoanhdịchvụnổmìn;kinhdoanhngành,nghề cósửdụngvậtliệunổcôngnghiệpđểthămdò,khaitháckhoángsản,dầukhítrênthềmlục địaViệtNam;kinhdoanhdịchvụlưutrúđượcxếphạngtừ05saotrởlên;kinhdoanhcông cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn (trừ cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn); kinh doanh các loại pháo; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngườinướcngoài;cơsởkinhdoanhdịchvụbảovệcóvốnđầutưnướcngoàivàcơsởkinh doanhdịchvụbảovệcóchứcnăngđàotạonhânviêndịchvụbảovệ;cáccơsởkinhdoanh
thuộcBộCôngan; b)ChủtrìsáthạchvàcấpChứng chỉnghiệpvụbảovệchonhânviêndịchvụbảovệđược đàotạotạicơsởkinhdoanhcóchứcnăngđàotạonhânviêndịchvụbảovệ;trungtâmdạy nghềcủacáctrườngCôngannhândân; trungtâm huấnluyệnvàbồidưỡng nghiệpvụcủa cácđơnvịthuộcBộCôngancóchứcnăngđàotạonhânviêndịchvụbảovệ; c) Thẩm duyệt giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho các cơ sở đượcđàotạonhânviêndịchvụbảovệquyđịnhtạikhoản1Điều12Nghịđịnhnày. 2. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộctrungươngchịutráchnhiệm: a) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừcáccơsởkinhdoanhquyđịnhtạiđiểmakhoản1Điềunày),baogồm: Sản xuất con dấu; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, mua,bánquần,áo,mũquânphục,quânhiệu,phùhiệu,cấphiệu,sốhiệucủaQuânđộinhân dânvàCôngannhândân. Kinh doanh máy, thiết bị (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị sản xuất): Máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và cácthiết bị giám sát điện thoại di động khác; thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; kinhdoanhdịchvụđặtcược;cácdoanhnghiệpkinhdoanhdịchvụin. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuậtthẩmmỹ;kinhdoanhdịchvụvũtrường;cácdoanhnghiệpkinhdoanhdịchvụlưutrú; kinhdoanhdịchvụđòinợ;kinhdoanhdịchvụbảovệ. CơsởkinhdoanhthuộcQuânđộivàđơnvị sựnghiệpcóthucủacáccơquan,tổchứccấp trungươngvàcấptỉnhtrênđịabànquảnlý. Các cơ sở kinh doanh khác chưa được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều này; cáccơsởkinhdoanhdoCụcCảnh sátquảnlýhành chính vềtrậttựxãhộiBộCông ancó vănbảnủyquyền. b)ChủtrìsáthạchvàcấpChứng chỉnghiệpvụbảovệchonhânviêndịchvụbảovệđược đàotạotạitrungtâmhuấnluyệnvàbồidưỡngnghiệpvụcủaCônganđịaphươngcóchức năngđàotạonhânviêndịchvụbảovệ. 3.Côngancấphuyệnthuộccáctỉnh,thànhphốtrựcthuộctrungươngchịutráchnhiệmcấp Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựvàquảnlýcáccơsởkinhdoanh(trừcáccơ sởkinhdoanhquyđịnhtạiđiểmakhoản1,điểmakhoản2Điềunày),baogồm:
a) Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke;kinhdoanhdịchvụxoabóp;kinhdoanhdịchvụcầmđồ;kinhdoanhthiếtbịphát tínhiệucủaxe đượcquyềnưutiên;kinhdoanhkhí; b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanhdịchvụin; c)Cácđơnvịsựnghiệpcóthuhoạtđộngkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựcủacơ quan,tổchứccấphuyện. ChươngV TRÁCHNHIỆMCỦACƠSỞKINHDOANH Điều25.Tráchnhiệmchungápdụngđốivớicácngành,nghề 1.Ngườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanhphảichịutráchnhiệmvề việcđảmbảocácđiềukiệnvềanninh,trậttự;thựchiệnđầyđủcácquyđịnhvềanninh,trật tựtrongNghịđịnhnàyvàcácquyđịnhkháccủaphápluậtcóliênquan. 2.Trongthờihạnkhôngquá05ngàykểtừngàybắtđầuhoạtđộngkinhdoanh,phảicóvăn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điềukiện vềan ninh, trật tự gửi cho Cônganxã,phường,thịtrấnnơicơsởhoạtđộngkinhdoanh. 3.Duytrìthườngxuyên,liêntụccácđiềukiệnvềanninh,trậttựquyđịnhtạiNghịđịnhnày trongsuốtquátrìnhhoạtđộngkinhdoanh. 4.Khôngsửdụngcơsởkinhdoanhđểthựchiệncáchoạtđộngtráiquyđịnhcủaphápluật ảnhhưởngđếnanninh,trậttự,đạođức,thuầnphong,mỹtụccủadântộc. 5.PháthiệnvàkịpthờithôngbáochocơquanCônganvềcácbiểuhiệnnghi vấnhoặcvụ việccóliênquanđếnanninh,trậttựtạicơsởkinhdoanh. 6. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngàylàmviệcphảicóvănbảnthôngbáochocơquanCôngancóthẩmquyền. 7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theohướngdẫncủaBộCôngan. 8. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quảnlýnhànướccóthẩmquyền. 9.Chỉsửdụngnhânviênlàmviệctrongcơsởkinhdoanhtừđủ18tuổitrởlên;cóđủnăng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình
phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấphànhhìnhphạtcảitạokhônggiam giữ. 10. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có tráchnhiệmcungcấpchocơquanCôngancóthẩmquyềncáctàiliệusauđây: a)Danhsáchnhữngngườilàmviệctrongcơsởkinhdoanh; b)Bảnkhailýlịch,Bảnkhainhânsựcủangườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơ sởkinhdoanh,trừngườiđứngtêntrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự; c) Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành,nghềquyđịnhtạicácĐiều8,11vàĐiều12Nghịđịnhnày; d)Thốngkêphươngtiệnphụcvụchocôngtácbảovệ(nếucó); đ) Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiềnchấtthuốcnổ;kinhdoanhdịchvụnổmìn;kinhdoanhcôngcụhỗtrợ;kinhdoanhsúng bắn sơn; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke,vũtrường;kinhdoanhdịchvụxoabóp; kinhdoanhdịchvụcầmđồ. 11. Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhậnđủ điềukiệnvề anninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạnsửdụng hoặc cầnthayđổinộidungthôngtinghitrongGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự. 12.Tổchứctậphuấnvềcôngtácđảmbảoanninh,trậttựchonhânviênbảovệvàcácnhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩmquyền. 13. Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyềnvàCônganxã,phường,thịtrấnnơicơsởhoạtđộngkinhdoanhbiết,trongđónêurõ lýdovàthờigiantạmngừnghoạtđộng. 14. Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốcnổ;dịchvụnổmìn;côngcụhỗtrợ;súngbắnsơnkhingừnghoạtđộngkinhdoanhthì phảithốngkêđầyđủsốsúng quândụng, vậtliệunổcôngnghiệp, tiềnchấtthuốcnổ,công cụhỗtrợ,súng bắnsơncòntồnđọng (nếucó) vàcóvăn bảnthôngbáochocơquan Công anhoặccơquanQuânsựtừcấptỉnh trởlên nơi cơ sởhoạt động kinh doanh để xửlýtheo quyđịnhcủaphápluật.
15.Lậpsổquảnlýhoạtđộngkinhdoanhphùhợpvớitừngloạingành,nghềtheomẫuthống nhấtcủaBộCôngan. 16. Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấpChứngchỉnghiệpvụbảovệtheoquyđịnhcủaphápluật. Điều26.Tráchnhiệmcủacơsởsảnxuấtcondấu Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở sản xuất con dấu có trách nhiệm: 1.Niêmyếtcôngkhaiquytrìnhtiếpnhậnhồsơsảnxuấtcondấu,giátiềnkhắcdấutạicơsở kinhdoanh. 2.Sảnxuấtcondấubằngcácchấtliệubềnvững,cótínhổnđịnhcao. 3. Bảo quản chặt chẽ và chuyển con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định, không được trực tiếp giao con dấu cho khách hàng, trừ con dấu của doanh nghiệpkhông thuộcphạm vi quảnlýcủacơquan Công an theo quy định củaphápluật về quảnlývàsửdụngcondấu. 4. Không cung cấp bản thiết kế mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức cho những người khôngcóthẩmquyền. 5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an để xác minh, làm rõ người có nghi vấn làm con dấusaiquyđịnh. Điều27. Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcôngcụhỗtrợvàcơsởkinhdoanhsúng bắnsơn Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinhdoanhsúngbắnsơncótráchnhiệm: 1. Bốtrí kho bảoquảncông cụhỗtrợvà súng bắnsơn đảm bảoantoàntheoquy định của phápluật. 2.Banhànhnội quyquyđịnhvềcôngtácđảmbảoanninh,trậttự,phòng chống cháy,nổ, niêmyếttạinơidễthấy,dễđọccủakhobảoquảncôngcụhỗtrợ,súngbắnsơn. 3. Chỉ được mua công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn, đạn, phụ kiện để sản xuất công cụ hỗ trợ, súngbắnsơncónguồngốc,xuấtxứhợpphápvàchỉđượcbáncôngcụhỗtrợ,súngbắnsơn, đạndùngchocôngcụhỗtrợ,súngbắnsơnchocáccơquan,tổchứcđượccơquanCôngan cóthẩmquyềncấpgiấyphép. 4. Chỉ được sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn cho các cơ quan, tổ chức khi có giấy
phépcủacơquanCôngan. 5.Đảmbảoantoànkhicungứngdịchvụsửdụngsúngbắnsơnchokháchvàchỉcungcấp dịchvụnàychongườitừđủ18tuổitrởlên. 6. Trong thời gian cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng, cơ sở kinh doanhphảicónhânviênytếtrựcđểxửlýkhi cósựcốxảyra. Điều28.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcácloạipháo Ngoài tráchnhiệm quy địnhtại Điều25 Nghịđịnhnày, cơsởkinh doanh cácloại pháocó tráchnhiệm: 1. Bố trí kho bảo quản nguyên liệu sản xuất pháo và kho bảo quản pháo thành phẩm theo quyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý,sửdụngpháo. 2.Banhànhnội quyquyđịnhvềcôngtácđảmbảoanninh,trậttự,phòng chống cháy,nổ, niêmyếttạinơidễthấy,dễđọc. 3.Chỉđượcsảnxuất,giacôngvàbáncácloạipháotheoquyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý, sửdụngpháo. 4. Sản xuất, bảo quản, vận chuyển pháo phải thực hiện đúng quy định đối với hàng hóa nguyhiểmvềcháy,nổ. 5.Nhậpkhẩu,xuấtkhẩupháo,nguyênliệulàthuốcsảnxuấtpháophảicógiấyphépcủacơ quancóthẩmquyềntheoquyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý,sửdụngpháo. 6.Chỉđượcbánpháohoachocáccơquan,tổchứckhicóvănbảnchophépsửdụngcủacơ quanquảnlýnhànướccóthẩmquyền. 7. Đối với các loại pháokhông cònkhả năng sử dụng phảilậphội đồng thanh lý,tiêuhủy theoquyđịnhcủaphápluật. Điều29.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụcầmđồ NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụcầmđồcó tráchnhiệm: 1. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Giấy chứng minh nhândânhoặcCăncướccôngdânhoặcHộchiếuhoặcgiấytờcánhânkháccódánảnhdo cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinhdoanh. 2.Lậphợpđồngcầmcốtàisảntheoquyđịnhcủaphápluật. 3.Đốivớinhữngtàisảncầmcốtheoquyđịnhcủaphápluậtphảicógiấychứngnhậnquyền
sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phảigiữlạibảnchínhcủacácloạigiấyđótrongthờigiancầmcốtàisản. 4. Đối với những tài sảncầm cố thuộc sởhữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợplệcủachủsởhữu. 5.Khôngđượcnhậncầmcốđốivớitàisảnkhôngrõnguồngốchoặctàisảndocáchànhvi viphạmphápluậtmàcó. 6.Tỷlệlãisuấtchovaytiềnkhinhậncầmcốtàisảnkhôngvượtquátỷlệlãisuấttheoquy địnhcủaBộluậtdânsự. 7.Bốtríkhobảoquảntàisảncầmcốvàđảmbảoantoànđốivớitàisảncủangườimangtài sảnđếncầmcố. Điều30.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụxoabóp Ngoài trách nhiệm quyđịnh tại Điều25 Nghị định này, cơsởkinh doanhdịchvụxoa bóp cótráchnhiệm: 1.Bốtrínơicấtgiữ,bảoquảnantoàntưtrang,tàisảncủakhách. 2.Bốtríphòngnamriêngvànữriêngkhi thựchiệndịchvụxoa bóp. Điều 31. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưutiên Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh thiết bị phát tín hiệucủaxeđượcquyềnưutiêncótráchnhiệm: 1. Không được nhập khẩu, sảnxuất cácloại thiết bị vượt quá tiêu chuẩnvề âm thanh, ánh sángđốivớicácthiếtbịcòi,đènđượcquyđịnhtạiNghịđịnhsố109/2009/NĐ-CPngày01 tháng 12 năm 2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và các sản phẩm kinh doanhphảicótàiliệuchứngminhnguồngốc,xuấtxứhợppháp. 2. Bán đúng số lượng, chủng loại thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan,tổchức,cánhânghi tronggiấyphépcủacơquancóthẩmquyềntheoquyđịnh. Điều32.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụbảovệ NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụbảovệcó tráchnhiệm: 1.Tuyểnchọn,sửdụngnhânviêndịchvụbảovệđápứngcáctiêuchuẩnsauđây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thươngtích,cáctộixâmphạmsởhữu;
b) Có lý lịch rõ ràng được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrúxácnhận; c)Cógiấykhámsứckhỏecủatrungtâmytế,bệnhviệntừcấphuyệntrởlênxácnhậncóđủ sứckhỏeđểlaođộng; d)Cóbằngtốtnghiệptrunghọccơsởtrởlên; đ)Khôngsửdụngngườinướcngoài,ngườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàilàmngườichịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh hoặc trực tiếp điều hành hoạt động kinhdoanhhoặclàmnhânviêndịchvụbảovệ. 2.ChỉsửdụngnhânviêndịchvụbảovệđãđượcđàotạovàđượccấpChứngchỉnghiệpvụ bảovệ. 3.Cóhợpđồnglaođộngvớinhânviêndịchvụbảovệtheoquyđịnhcủaphápluật. 4. Chỉ thực hiện việc đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi cơ quan Công an có thẩm quyềncóvănbảnthẩmduyệtnộidunggiáotrìnhvàchươngtrìnhđàotạonhânviêndịchvụ bảovệ. 5.Cấpbiểnhiệu,trangphục(cólogogắntrênáođãđăngkývớicơquanCôngancóthẩm quyền)chonhânviênbảovệthuộcquyềnquảnlý. 6.Kýhợpđồngkinhtếcungcấpdịchvụbảovệtrướckhitriểnkhai côngtácbảovệ. 7. Không được thực hiện dịch vụ bảo vệ cho các đối tượng, mục tiêu hoặc hoạt động trái quyđịnhcủaphápluật. 8. Trong thời hạn05 ngày kểtừ khi triểnkhai mục tiêu bảovệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài phạm vi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở, phải có văn bản thông báo kèmtheobảnsaohợplệGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự;danhsáchnhân viêndịchvụbảovệvàsốlượng,chủngloạicôngcụhỗtrợ(nếucó)tạimụctiêubảovệđó gửichoCônganxã,phường,thịtrấnnơitriểnkhaimụctiêubảovệ. 9. Đối với cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bắtđầuhoạtđộngkinhdoanh,phảicótráchnhiệmcungcấpchocơquanCôngancóthẩm quyềnbảnthống kêdanhmụcmáymóc,phương tiệnkỹthuậtphụcvụcôngtácbảovệdo cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư, kèm theo tài liệu định giá đối với máy móc, phương tiệnkỹthuậtcủacơquanquảnlýgiátừcấptỉnhtrởlên. Điều33. Tráchnhiệmcủacơ sở kinhdoanhcasinovàcơsởkinhdoanhtròchơiđiện tửcóthưởngdànhchongườinướcngoài Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh casino và cơ sở
kinhdoanhtròchơiđiệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoàicótráchnhiệm: 1.Banhànhnộiquy(bằngtiếngViệtvàtiếngnướcngoài)quyđịnhvềcôngtácđảmbảoan ninh,trậttự,phòngchốngtệnạnxãhội,phòngchốngcháy,nổ,niêmyếttạicửaravàokhu vựckinhdoanh. 2.Kiểmtragiấytờtùythâncủakhách,ghi đầyđủ thông tinvàosổquảnlývàlưubảnsao giấytờtùythâncủakháchthamgiadịchvụnày. 3.Thốngkêsốlượng,chủngloạimáytròchơiđiệntửcóthưởngcủacơsởkinhdoanhcung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền, kèm theo bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh nguồngốc,xuấtxứhợpphápcủacácmáyđó. 4. Không để những người không thuộc đối tượng được phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng và casino tại cơsởkinh doanh theoquy định củaphápluật về kinh doanh tròchơi điệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoàivàkinhdoanhcasino. 5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệunổ,côngcụhỗtrợvàokhuvựckinhdoanh. 6.Cơsởhoạtđộngkinhdoanhtròchơiđiệntửcóthưởngdànhchongườinướcngoàivàcơ sởkinhdoanhcasinophảicóítnhất30%sốlượngnhânviênbảovệlànhânviêncủacơsở kinhdoanhdịchvụbảovệ. Điều34.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụđòinợ NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụđòinợcó tráchnhiệm: 1.Tuyểnchọn,sửdụngnhânviêndịchvụđòinợphảilàngườikhôngcótiềnánvềcáctội giếtngười,gâyrốitrậttựcôngcộng,cốýgâythươngtích,làmnhụcngườikhácvàcáctội xâmphạmsởhữu. 2. Chỉ được hoạt động dịch vụ đòi nợ trong phạm vi pháp luật cho phép và phải có hợp đồngủyquyềncủachủnợ. 3.Trongthờihạn03ngàytrướckhi thựchiệnhợpđồngđòinợ,phảicóvănbảnthôngbáo choCônganxã,phường,thịtrấnnơitiếnhànhđòinợ. 4.Khithựchiệnđòinợkhông đượcsửdụngvũlực,đedọasửdụngvũlựcvàkhông được sửdụngcácphươngtiệnlàmảnhhưởngđếntrậttựcôngcộng. 5. Không sử dụng những người không phải là nhân viên của cơ sở kinh doanh thực hiện việcđòinợ.
Điều35.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụđặtcược NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụđặtcược cótráchnhiệm: 1.Banhànhnộiquyquyđịnhđảmbảoanninh,trậttự,niêmyếttạinơidễthấy,dễđọccủa cơsởkinhdoanh. 2. Không sử dụng nhân viên là những người đang có tiền án về các tội đánh bạc, tổ chức đánhbạchoặcgábạc,chovaylãinặng. 3.ThôngbáongaychocơquanCôngankhipháthiệnngườimangtheovũkhí,vậtliệunổ, côngcụhỗtrợ,chấtcháyvàokhuvựckinhdoanh. Điều36.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhkhí Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm: 1.Banhànhnộiquyphòngcháyvàchữacháy,niêmyếttạinơidễthấy,dễđọc. 2.Chấphànhđúngcácquyđịnhvềantoànphòngchốngcháy,nổ. 3.Thựchiệnđúng,đầyđủcácquytrìnhtrongsảnxuất,bảoquản,vậnchuyểnhànghóacó nguycơcháy,nổcao. Điều 37. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cơ sở kinh doanhtiềnchấtthuốcnổ Ngoài trách nhiệm quy định tạiĐiều25 Nghị định này, cơsởkinhdoanh vật liệunổcông nghiệpvàkinhdoanhtiềnchấtthuốcnổcótráchnhiệm: 1.Banhànhnội quyquyđịnhvềcôngtácđảmbảoanninh,trậttự,phòng chống cháy,nổ, niêmyếttạinơidễthấy,dễđọc. 2.Bốtríkhobảoquảnvậtliệunổcôngnghiệp,tiềnchấtthuốcnổbảođảmđúngtiêuchuẩn quyđịnh;khôngđểvậtliệunổ,tiềnchấtthuốcnổvớicácchấtdễcháytrongcùngmộtkho. 3. Thựchiện đúngquy định củaphápluật về bảoquản, vậnchuyểnhàngnguy hiểm trong quátrìnhbảoquản,vậnchuyểnvậtliệunổcôngnghiệp,tiềnchấtthuốcnổ. 4. Chỉ được bán vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các tổ chức, cá nhân đã đượccơquannhànướccóthẩmquyềncấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự và Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc có văn bản chấp thuận của Tổng cục CảnhsátBộCôngan(đốivớinhữngtrườnghợpkhôngphụcvụmụcđíchkinhdoanh). Điều38. Tráchnhiệmcủa cơ sở kinh doanhngành, nghề cósửdụng vật liệunổ công
nghiệp,tiềnchấtthuốcnổvàcơsởkinhdoanhdịchvụnổmìn NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhngành,nghềcósử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và cơ sở kinh doanh dịch vụ nổ mìn có tráchnhiệm: 1.Banhànhnội quyquyđịnhvềcôngtácđảmbảoanninh,trậttự,phòng chống cháy,nổ, niêmyếttạinơidễthấy,dễđọccủakhuvựcbảoquản,sửdụngvậtliệunổcôngnghiệp. 2.Bốtríkhobảoquảnvậtliệunổcôngnghiệp,tiềnchấtthuốcnổbảođảmđúngtiêuchuẩn củacơquanquảnlýnhànướcchuyênngành;khôngđểvậtliệunổ,tiềnchấtthuốcnổvàcác chấtdễcháytrongcùngmộtkho. 3.Đối vớicáccơsởkinhdoanhcónhucầusửdụng vậtliệunổcôngnghiệpnhưng không trựctiếpthựchiệnmàthuêdịchvụnổmìnthìchỉ đượcthuêcáccơsởkinh doanhdịchvụ nổmìnđãđượccấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự,Giấyphépdịchvụnổ mìnvàkhôngphảithựchiệnquyđịnhtạicáckhoản1và2Điềunày. 4. Trong thời hạn 06 ngày trước khi thực hiện nổ mìn, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thôngbáochoCôngancấphuyệnnơicóđịađiểmhoạtđộngnổmìnđểphốihợptrongcông tácđảmbảoanninh,trậttự. 5.Trườnghợpkhôngsửdụnghếtvậtliệunổcôngnghiệpthìphảinhậpkhođểquảnlýchặt chẽhoặcbánlạichođơnvịđãcungcấp. 6. Nghiêm cấm mua vật liệu nổ công nghiệp hoặc tiền chất thuốc nổ của tổ chức, cá nhân khôngđượcphépkinhdoanhloạisảnphẩmnày. Điều39.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụin NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụincótrách nhiệm: 1.Banhànhnội quyquyđịnhvềđảm bảoanninh,trậttự,phòngcháyvàchữacháy,niêm yếttạinơidễthấy,dễđọc. 2.Bảoquảnnguyênliệuvàsảnphẩminphảiđảmbảoantoànvềphòngcháy,chữacháy. 3. Chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in những sản phẩm có đủ thủ tục, giấy tờ hợp phápvàcóhợpđồngkinhtếtheoquyđịnhcủaphápluật. 4.Khôngđượcinnhữngtàiliệucónộidungtráivớiđạođức,thuầnphong,mỹtụccủadân tộcvàcáctàiliệukháctráivớiquyđịnhcủaphápluật. Điều40.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhcácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtin
diđộng Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu,phásóngthôngtindiđộngcótráchnhiệm: 1.Chỉkinhdoanhcácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtindiđộngcónguồngốc,xuấtxứ hợppháp. 2.Bốtríkhobảoquảnchặtchẽ,antoàncácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtindiđộng. 3.Chỉđượcphépbáncácthiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtindiđộngchocáccơquan,tổ chứckhicóvănbảnchophépcủacơquancóthẩmquyềncủaCônganhoặcQuânđộitheo quyđịnhcủaBộCôngan,BộQuốcphònghoặccơquan,tổchứckháckhiđượcThủtướng Chínhphủchophépsửdụng. 4. Hàng quý phải gửi báo cáo, kèm theo thống kê danh sách cơ quan đã mua thiết bị gây nhiễu,phásóngthôngtindiđộnggửicơquanCôngancóthẩmquyền. 5.Khithiếtbịgâynhiễu,phásóngthôngtindi độngbịhưhỏngphảitổchứctiêuhủy. Điều41.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụphẫuthuậtthẩmmỹ Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuậtthẩmmỹcótráchnhiệm: 1. Kiểm tra và lưugiữ bảnsao giấytờ tùythân của khách trong hồ sơ,gồm một trong các loạigiấytờsauđây: Giấychứng minhnhândânhoặcCăncướccôngdânhoặcHộchiếuđối với kháchhàng từ đủ14tuổitrởlên;Giấykhaisinhđốivớikháchhànglàtrẻemchưađủ14tuổi. 2.Đốivớikháchhàngtừđủ14tuổitrởlên,trườnghợpthựchiệnphẫuthuậtđểlàmthayđổi đặc điểm trên khuôn mặt thì cơ sở kinh doanh có trách nhiệm chụp ảnh chân dung của khách trước khi phẫu thuật và sau khi hoàn thành việc phẫu thuật, kích thước 4x6 cm lưu tronghồsơphẫuthuậtcủakhách. 3. Hàng quý cơ sở kinh doanh phải có báo cáo, kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân và ảnh củakháchquyđịnhtạicáckhoản1và2ĐiềunàygửichocơquanCôngancóthẩmquyền. Điều42.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụkaraoke Ngoài tráchnhiệmquy địnhtại Điều25 Nghị định này, cơ sởkinh doanhdịchvụ karaoke cótráchnhiệm: 1.Banhànhnội quyquy địnhvềcôngtácđảmbảoanninh, trậttự,phòng chốngtệnạnxã hội,phòngcháyvàchữacháy,niêmyếtởnơidễthấy,dễđọc.
2. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệunổ, công cụ hỗ trợ, chất cháyvào phòng hát karaoke hoặc khách có nghi vấn sử dụng matúy. Điều43.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụvũtrường NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụvũtrường cótráchnhiệm: 1.Banhànhnội quyquy địnhvềcôngtácđảmbảoanninh, trậttự,phòng chốngtệnạnxã hội,phòngcháyvàchữacháy,niêmyếttạinơidễthấy,dễđọc. 2. Sửdụng ít nhất 30% sốlượng nhân viênbảovệ là nhân viêncủa cơsởkinh doanh dịch vụbảovệ. 3. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệunổ,côngcụhỗtrợ,chấtcháyvàovũtrườnghoặckháchcónghi vấnsửdụngma túy. Điều44.Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhdịchvụlưutrú NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhdịchvụlưutrúcó tráchnhiệm: 1.Banhànhnội quyquy địnhvềcôngtácđảmbảoanninh, trậttự,phòng chốngtệnạnxã hội,phòngcháyvàchữacháy,niêmyếttạinơidễthấy,dễđọc. 2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứngminhnhândân;Căncướccôngdân;Hộchiếu;ThẻthườngtrúhoặcThẻtạmtrú(đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Namcấp. Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báongaychoCônganxã,phường,thịtrấnhoặcđồn,trạmCônganquảnlýđịabàn. 3. Ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý (hoặc nhậpđầy đủ thông tin vào máytính) trướckhi chokháchvàophòngnghỉ. 4.ThôngbáochoCônganxã,phường,thịtrấnhoặcđồn,trạmCôngannơiquảnlýđịabàn đốivớikháchlưutrúlàngườiViệtNamvàkhaibáotạmtrúđốivớikháchlưutrúlàngười nước ngoài (nghỉ qua đêm hoặc nghỉ theo giờ) phải thực hiện trước 23 giờ trong ngày. Trường hợp khách đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo trước 08 giờ sáng ngày hôm sau. Việcthôngbáothựchiệntheocáchìnhthứcsau: a)ĐốivớikháchlưutrúlàngườiViệtNam,nếucơsởkinhdoanhđãkếtnốimạngInternet vớicơquanCônganthìviệcthôngbáothựchiệnquamạngInternet;nếucơsởkinhdoanh
chưakếtnốimạngInternetthìthôngbáotrựctiếptạicơquanCônganhoặcthôngbáoqua điệnthoại; b) Đối vớikhách là người nướcngoài, cơsởkinh doanh phải ghi mẫuPhiếukhai báotạm trúchongườinướcngoàivàchuyểnđếncơquanCôngan. 5. Kiểm tra và quản lý giấy tờ tùy thân của người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ, ghiđầyđủthôngtinvàosổvàtrảlạigiấytờtùythânkhi họrakhỏicơsởkinhdoanhdịch vụlưutrú. 6. Lưu trữ thông tin của khách lưu trú và thông tin của người đến thăm khách lưu trú tại phòngnghỉtrongthờihạnítnhất36tháng. 7.Trườnghợpkháchmangtheovũkhí,côngcụhỗtrợ,phảiyêucầuxuấttrìnhgiấyphépsử dụng do cơ quan Công an hoặc Quân đội cấp, nếu khách không xuất trình giấy phép sử dụngphảibáongaychocơquanCôngan. Điều45. Tráchnhiệmcủacơsởkinhdoanhquântrang,quândụng cholựclượngvũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng,côngnghệchuyêndùngchếtạochúng NgoàitráchnhiệmquyđịnhtạiĐiều25Nghịđịnhnày,cơsởkinhdoanhquântrang,quân dụngcholựclượngvũtrang,vũkhíquândụng,trangthiếtbịkỹthuật,khítài,phươngtiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặcchủng,côngnghệchuyêndùngchếtạochúngcótráchnhiệm: 1. Bố trí kho bảo quản đúng quy định về bảo quản các chất có nguy cơ cháy, nổ theo quy địnhcủaphápluậtvềphòngcháyvàchữacháy. 2. Chỉ nhập khẩu, mua bánnguyênliệu, hàng hóa có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứhợppháp. 3. Chỉ bánhoặc giao sảnphẩm cho những đơn vị, tổ chức,cá nhân khi có văn bản đồng ý củacơquanQuânđộihoặcCôngancóthẩmquyền. 4.Nhữngsảnphẩmhưhỏng,kémchấtlượngkhôngsửdụngđượcphảithanhlývàtiêuhủy theoquyđịnh. 5.Trongthờihạnkhôngquá20ngàykểtừkhibắtđầuhoạtđộng,cơsởkinhdoanhcótrách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền văn bản chấp thuận hoặc hợp đồng quyđịnhtạikhoản3Điều13Nghịđịnhnày. ChươngVI
TRÁCHNHIỆMCỦACÁCBỘ,CƠQUANNGANGBỘ,CƠQUANTHUỘC CHÍNHPHỦ,ỦYBANNHÂNDÂNCẤPTỈNHVÀCÔNGTÁCKIỂMTRA, THANHTRA Điều46.TráchnhiệmcủaBộCôngan BộCônganchịutráchnhiệmtrướcChínhphủthựchiệnquảnlýnhànướcvềanninh,trật tự trong phạm vi toàn quốc đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định này để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạmvàcáchànhvi vi phạmphápluậtkhácvàcónhiệmvụ,quyềnhạnsauđây: 1.Hướngdẫnvàtậphuấncôngtácđảmbảoanninh,trậttựchocáccơsởkinhdoanhngành, nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựquyđịnhtạiNghịđịnhnày,trừcơsở kinhdoanhdịchvụbảovệ. 2. Ban hành hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinhdoanhcácngành,nghềquyđịnhtạiĐiều3Nghịđịnhnày. 3.Hướngdẫnthốngnhấtmẫuquần,áo,giầy,mũ,cầuvai,phùhiệuveáo,phùhiệugắntrên mũ,biểnhiệuchonhânviêndịchvụbảovệ. 4. Hướng dẫn thống nhất việc thẩm định hồ sơtrước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhậnđủ điềukiệnvềanninh, trật tự;thựchiệnchếđộ hậukiểmđối với người chịutráchnhiệmvề an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơsởkinh doanh; việc sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo nguyêntắc chỉ cấpmột loại Chứng chỉ nghiệpvụ bảo vệcho tất cả các nội dung quy định trong giáo trình đàotạo nhânviêndịch vụbảo vệ theoquy định tại Nghị định này và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợidụngnhữngngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựđểthựchiện tộiphạmvàthựchiệnhànhvivi phạmphápluậtkhác. 5.Tổchứctuyêntruyền,phổbiếnphápluậtvềanninh,trậttựchocơsởkinhdoanhngành, nghề đầu tư kinh doanh quy định tại Nghị định này và hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựngphươngánbảođảmanninh,trậttự. 6. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếunại,tốcáo,phòngngừa,pháthiện,đấutranh,xửlýviphạmvềanninh,trậttựđốivới cácngành,nghềđầutưkinhdoanhquyđịnhtạiNghịđịnhnàytheothẩmquyền. 7.Chủtrì,phốihợpvớicácbộ,ngànhnghiêncứuứngdụngcôngnghệthôngtin,xâydựng hệthốngcơsởdữliệuthôngtinđiệntửphụcvụcôngtácquảnlývàthựchiệnthủtụchành chínhliênquanđếncôngtácbảođảmanninh,trậttựchotổchức,cánhânhoạtđộngngành, nghềđầutưkinhdoanhquyđịnhtạiNghịđịnhnày.
8.Sơkết, tổng kếtviệcthựchiệncác vănbảnquy phạm phápluật vềcông tácbảođảm an ninh,trậttựđốivớicácngành,nghềđầutưkinhdoanhquyđịnhtạiNghịđịnhnày. 9.Kiếnnghị,đềxuấtsửađổi,bổsunghoànthiệncácvănbảnquyphạmphápluậtvềngành, nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttự. Điều47.TráchnhiệmcủaBộTàichính 1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định mức thu, việc quản lý và sử dụng phí thẩm địnhđiềukiệnvềanninh,trậttựđểcấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựvà phísáthạchcấpChứngchỉnghiệpvụbảovệchonhânviêndịchvụbảovệ. 2. Phối hợp với Bộ Công an dự toán, quyết toán kinh phí để duy trì hoạt động hệ thống Cổngthôngtinđiệntửquảnlýngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trật tự của BộCông an theoquy định của Luật ngân sách nhà nước vàcác vănbản hướng dẫn thihành. Điều48.Tráchnhiệmcủacácbộ,cơquanngangbộ,cơquanthuộcChínhphủ Cácbộ,cơquanngangbộ,cơquanthuộcChínhphủthựchiệncácnhiệmvụ,quyềnhạnsau đây: 1. Ban hành vănbản chỉ đạo, hướng dẫn các cơquan, đơn vị chức năng thuộc ngành, lĩnh vựcđượcphâncôngtổchứcthựchiệnNghịđịnhnày. 2. Phổbiến, tuyêntruyền, giáo dụcphápluật tronglĩnh vực quản lýchuyênngành cóliên quanđếnngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttựdobộ,ngànhmình quảnlý. 3.PhốihợpvớiBộCônganthựchiệncôngtáckiểmtra,thanhtraviệcchấphànhcácđiều kiệnvềanninh,trậttựcủacáccơsởkinhdoanhcóliênquanđếnbộ,ngànhminhtheothẩm quyền. 4.Kiếnnghị,đềxuấtsửađổi,bổsunghoànthiệncácvănbảnquyphạmphápluậtvềngành, nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttự. Điều49.TráchnhiệmcủaỦybannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộctrungương Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nhiệmvụ,quyềnhạnsau: 1.Quảnlýnhànướcđốivớicácngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trật tự theo quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.
2.Phòngngừa,pháthiện,đấutranh,ngănchặn,xửlýtộiphạmvàcáchànhviviphạmpháp luậtkhácliênquanđếnhoạtđộngcủacácngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềan ninh,trậttựtạiđịaphương. 3.Kiếnnghị,đềxuấtsửađổi,bổsung,hoànthiệncácvănbảnquyphạmphápluậtvềngành, nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnvềanninh,trậttự. Điều50.Kiểmtra,thanhtra 1. Cơ quanCông ancóthẩm quyềnthực hiệnkiểm tra,thanhtra toàndiện việcchấphành cácquyđịnhvềanninh,trậttựđốivớicơsởkinhdoanhcácngành,nghềđầutưkinhdoanh cóđiềukiệnvềanninh,trậttựtheophươngthứcđịnhkỳkhôngquámộtlầntrongmộtnăm hoặcđộtxuất. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạmhoặccódấuhiệuviphạmphápluậtliênquanđếnanninh,trậttự;cóđơnkhiếunại,tố cáocủatổchứchoặccánhânvềviphạmphápluậtliênquanđếnanninh,trậttựtrongcơsở kinhdoanh;phụcvụtăngcườngcôngtácđảmbảoanninh,trậttựtheovănbảnchỉđạocủa cơquancóthẩmquyền. 2.Nộidungkiểmtra,thanhtra: a)Kiểmtra,thanhtra cácgiấytờtronghồsơpháplý;nộidungkinh doanhghi trongGiấy phép,Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựdocơquanCôngancóthẩmquyền cấpchocơsởkinhdoanhvớithựctếcủacơsởđanghoạtđộng; b)KiểmtraviệcchấphànhcácquyđịnhtạiNghịđịnhnàyvàcácquyđịnhtạivănbảnquy phạmphápluậtkháccóliênquan; c) Kiểm tra người và phương tiện, sản phẩm kinh doanh, dịch vụ liên quan đến hoạt động củacơsởkinhdoanhtheoquyđịnhcủaphápluật; Kếtthúckiểmtra,thanhtraphảilậpbiênbản(theomẫuquyđịnhthốngnhấtcủaBộCông an)ghi rõkếtquảvàtồntạihoặcviphạm(nếucó). 3.Thẩmquyềnkiểmtra,thanhtra: a)CơquanCôngancấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựvàtrựctiếpquản lýcơsởkinhdoanhcóthẩmquyềnkiểmtra,thanhtrađịnhkỳhàngnămhoặcđộtxuất; b) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các cấp chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanhtrênđịabànquảnlýkhi phát hiệncơsởkinh doanhcóvi phạmhoặccódấuhiệuvi phạmphápluậtliênquanđếnanninh,trậttựcầnphảixửlýngay;cóđơnkhiếunại,tốcáo củatổchứchoặccánhânliênquanđếnanninh,trậttựtrongcơsởkinhdoanhtrênđịabàn
do mình quản lý. Sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm(nếucó)chocơquanCônganđãcấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự chocơsởkinhdoanhđó; c)Côngan cáccấptheochức năng, nhiệm vụđược giaokhi cóyêucầuphụcvụnhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủtrưởng cơquan Công antừcấphuyệntrởlênphêduyệt bằng vănbảnhoặccóvănbản chỉđạocủaCôngancấptrên. 4. Các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra phải được xử lý nghiêmtheođúngquyđịnhcủaphápluật. ChươngVII ĐIỀUKHOẢNTHIHÀNH Điều51.Hiệulựcthihành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CPngày22tháng4năm2008vềquảnlýkinhdoanhdịchvụbảovệvàNghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đốivớimộtsốngành,nghềkinhdoanhcóđiềukiện; 2.Trongthờigianthựchiện,nếucácvănbảnquyphạmphápluậtđãđượcdẫnchiếuđểáp dụng trong Nghị định nàycósửa đổi, bổsung hoặc thay thế thì các nội dung dẫnchiếusẽ đượcápdụngtheocácvănbảnmớiđãcóhiệulực. Điều52.Quyđịnhchuyểntiếp 1. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụbảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22tháng4năm2008vềquảnlýkinhdoanhdịchvụbảovệhoặcGiấychứngnhậnđủđiều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm2009quyđịnhđiềukiệnvềanninh,trậttựđốivớimộtsốngành, nghềkinhdoanhcó điềukiệnvàcácngành,nghềđanghoạtđộngtheoquyđịnhcủaphápluậtvẫntiếptụcđược hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệulực,cơsởkinhdoanhphảithựchiệncácquyđịnhtạiNghịđịnhnàyvàđổilạiGiấyxác nhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựhoặcGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự vàkhôngphảitrảtiềnphícấpđổi. 2.ChứngchỉnghiệpvụbảovệđãcấpchonhânviênbảovệtheoquyđịnhtạiNghịđịnhsố 52/2008/NĐ-CP ngày22tháng4năm 2008vềquảnlýkinhdoanhdịch vụbảovệ tiếptục cógiátrịsửdụng.
Điều53.Hướngdẫnthihànhvàtráchnhiệmthihành 1. Bộ trưởng BộCông an chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra việc thi hànhNghịđịnhnày. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ChủtịchỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộctrungươngvàtổchức,cánhâncó liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chịu trách nhiệmthihànhNghịđịnhnày./.
Nơinhận: - BanBíthư TrungươngĐảng; -Thủtướng,cácPhóThủtướng Chínhphủ; -Cácbộ,cơquanngang bộ,cơquanthuộcChính phủ; -HĐND,UBNDcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộctrung ương; -VănphòngTrung ươngvàcácBancủaĐảng; -VănphòngTổngBíthư; -VănphòngChủtịch nước; -Hộiđồng dântộcvàcácỦybancủaQuốchội; -VănphòngQuốchội; -Tòaánnhândântốicao; -Việnkiểmsátnhândântốicao; -Kiểmtoánnhànước; -ỦybanGiámsát tàichính Quốcgia; -NgânhàngChínhsáchxãhội; -NgânhàngPhát triểnViệtNam; -ỦybantrungươngMặttrậnTổquốcViệtNam; -Cơquantrungương củacácđoànthể; -VPCP: BTCN,cácPCN,TrợlýTTg,TGĐcổng TTĐT,cácVụ,Cục,đơnvị trựcthuộc,Công báo; -Lưu:VT,NC (3b).
TM.CHÍNHPHỦ THỦTƯỚNG
NguyễnXuânPhúc
PHỤLỤC (KèmtheoNghịđịnhsố96/2016/NĐ-CP ngày01tháng7năm2016củaChínhphủ)
Tênmẫu Tênbiểumẫu
Mẫusố01 Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự.
Mẫusố02
Bảnkhailýlịchcủangườilàmngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiều kiệnvềanninh,trậttự.
Mẫusố02b
Bảnkhainhânsựdùngchongườinướcngoài,ngườiViệtNamđịnhcưở nướcngoàimanghộchiếunướcngoài.
Mẫusố03 VănbảnđềnghịcấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự.
Mẫusố04 Chứngchỉnghiệpvụbảovệ.
Mẫusố01
............(1)........... ............(2)............. ------
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc --------------
Số:......../GCN
GIẤYCHỨNGNHẬN Đủđiềukiệnvềanninh,trậttự CăncứNghịđịnhsố..../2016/NĐ-CP ngày01/7/2016củaChính phủ“Quyđịnhđiềukiện vềanninh,trậttựđốivớimộtsốngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiện”. Theovănbản:........(3).........Số:.............cấpngày......tháng.....năm........Cơquancấp: ............................................................................................................................................ vàkếtquảthẩmđịnhhồsơcủacơsởkinhdoanh: .......................................................... ............................................................................................................................................. Địachỉcơsởkinhdoanh:.................................................................................................
............................................................................................................................................ Họvàtênngườichịutráchnhiệmvềanninh,trậttựcủacơsởkinhdoanh(ông,bà):.... ............................................Quốctịch:................Nămsinh: ........................................... Chứcdanhtrongcơsởkinhdoanh: .................................................................................. SốCMND(hoặcCăncướccôngdân,Hộchiếu):...........cấpngày.....tháng.....năm.... Cơquancấp: ..................................................................................................................... Nơiđăngkýhộkhẩuthườngtrú:...................................................................................... ............................................................................................................................................ Chỗởhiệnnay:................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ..............(2)............ CHỨNGNHẬN ....................................................................(4)................................................................... Đủđiềukiệnvềanninh,trậttựđểlàmngành,nghềđầutưkinhdoanh:............................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
......,ngày....tháng......năm...... ..............(5)..............
_______________ (1)Têncơquancấptrêntrựctiếp (2)TêncơquancấpGiấychứngnhận (3)Tênvănbảntạikhoản2Điều19Nghịđịnhsố /2016/NĐ-CP (4)Têncơsởkinhdoanh (5)LãnhđạođơnvịcấpGiấychứngnhận(kýtên,đóngdấu)
GIẤYCHỨNGNHẬN Đủđiềukiệnvềanninh,trậttự (Mẫusố01) 1.Kíchthước:KhổgiấyA4(21cmx29,7cm) 2.Inmộtmặt,nềnhoavănmàuxanhnhạt,cóhìnhCônganhiệuinchìmởgiữa. -Dòngchữtiêuđề"Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự"inmàuđỏ. -Cácnộidungkhácinmàuđen.
Mẫusố02
Ảnh (4x6cm) Đóngdấu giáplaicủa UBNDhoặc cơquanquy địnhtại(1) bảnkhailý lịchnày
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc --------------BẢNKHAILÝLỊCH Củangườilàmngành,nghềđầutưkinhdoanh cóđiềukiệnvềanninh,trậttự
I.THÔNGTINCÁNHÂN 1.Họvàtên:...................................................................... Nam/Nữ:.................................. 2.Tênthườngdùng: ............................................................................................................. 3.Sinhngày..........tháng.........năm............. 4.GiấyCMND(hoặcCăncướccôngdân,Hộchiếu)số:.................................................... Cấpngày..........tháng.........năm.............;Cơquancấp: ................................................... 5.Dântộc:..........;Tôngiáo: ..........;Quốctịch:.................................................................. 6.Nguyênquán: .................................................................................................................... 7.Nơiđăngkýhộkhẩuthườngtrú: .....................................................................................
8.Chỗởhiệnnay:................................................................................................................. 9.Trìnhđộgiáodụcphổthông: ............................................................................................ 10.Trìnhđộchuyênmôn: .................................................................................................... 11.VàoĐoànThanhniênCộngsảnHồChíMinh(nếucó),ngày.......tháng.......năm....... 12.VàoĐảngCộngsảnViệtNam (nếucó),ngày.............tháng..............năm................. 13.Tên,địachỉcủacơsởkinhdoanh:................................................................................. ................................................................................................................................................ 14.Chứcdanhtrongcơsởkinhdoanh: ................................................................................ 15.Ngành,nghềđầutưkinhdoanh:..................................................................................... 16.Sốđiệnthoạiliênhệ:....................................................................................................... II.QUANHỆGIAĐÌNH (Gồmbố,mẹ,vợhoặcchồng,con,anh,chị,emruột)
STT Họvàtên Quanhệ
Nămsinh Nơiđăngkýhộkhẩu thườngtrúvàchỗở hiệnnay
Nghề nghiệp hiệntạiNam Nữ
III.QUÁTRÌNHHỌCTẬP,CÔNGTÁCCỦABẢNTHÂN 1.Thờigian,nơihọctập,làmviệcvànghềnghiệp,chứcvụ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
2.Tiềnán,tiềnsự(nếucóghi rõtiềnán,tiềnsự,tộidanh,thờigian,cơquanxửlý) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ TôicamđoannhữngnộidungtrongBảnkhailýlịchlàđúng.Nếusaitôixinhoàntoànchịu tráchnhiệmtrướcphápluật./.
XácnhậncủaUBNDxã,phường,thịtrấn nơiđăngkýhộkhẩuthườngtrúhoặccơ quanquảnlýnhànước,tổchứcchínhtrị,tổ chứcchínhtrị-xãhộitrựctiếpquảnlý (1)
...........,ngày.....tháng....năm20..... (Ngườikhaiký,ghirõhọtên)
Mẫusố02b
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM SocialistRepublicofVietnam -------------BẢNKHAINHÂNSỰ (Individualdecleration) Dùngchongườinướcngoài,ngườiViệtNamđịnhcưởnướcngoàimanghộ chiếunướcngoài (ForforeignerandVietnameseoverseaholdingforeignpassport)
Ảnh (Portrait) (4x6cm)
1. 1Họtên(Nameandsurname):.......................................................................................... 2.Ngàysinh(Dateofbirth):................................................................................................. 3.Giớitính(Sex):.................................................................................................................. 4.Nơisinh(Placeofbirth):.................................................................................................. 5.Quốctịch(Nationality):....................................................................................................
6.Hộchiếusố(PassportNo):............................................................................................... Loại(Kind):.......................................................................................................................... Ngàycấp(Dateofissue):..................................................................................................... Giátrịđến(Dateofexpiry):.................................................................................................. Cơquancấp(Issuedby):...................................................................................................... 7.Thẻtạmtrúsố/Thẻthườngtrúsố/(Temporaryorpermanentlyresidence cardNo): ................................................................................................................................................ Ngàycấp(Dateofissue):..................................................................................................... Giátrịđến(Dateofexpiry):.................................................................................................. Cơquancấp(Issuedby):....................................................................................................... Cơquan,tổchứcbảolãnh(Sponsoringagency/Organization): ................................................................................................................................................ 8.Nghềnghiệp(Profession):................................................................................................ 9.Nơilàmviệc(Placeofwork)............................................................................................ 10.Chứcdanhtạicơsởkinhdoanh(Position):.................................................................... ................................................................................................................................................ Tôicamđoannhữngnộidungkhaitrênlàđúngsựthật./. (Isweartheabovedeclarationsare trueofwhich).
Làmtại(Doneat):............... Ngày(date):........................ (Ký-Signature)
_______________ 1 Chữinhoa(Capitalletter)
Mẫusố03
............1............. ------
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc --------------
SốCV(nếucó): ....... V/vđềnghịcấpGiấychứng nhậnđủ điềukiệnvềanninh,trậttự
..........,ngày......tháng.......năm.......
Kínhgửi:...................................................2.......................................................... ThựchiệnNghị định số...../2016/NĐ-CP ngày01 tháng 7năm 2016 củaChính phủ“Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”. Têncơsởkinhdoanh:........................................................................................................... Địachỉ:.................................................................. Sốđiệnthoạicốđịnh:.......................... Têncơquancấpvàtênvănbản:3 ........................................................................................; cấpngày.....tháng......năm....... Thờihạnhoạtđộngcủacơsởkinhdoanh(nếucó).............................................................. Đềnghị..............................................................2.................................................................. cấp ................................................................................................(cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấychứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttựđểlàmngành,nghề:................................ Lýdođềnghịcấp: ................................................................................................................. Địađiểmkinhdoanhtại: ....................................................................................................... Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh:(ông/bà).....................................................................................................................; ................................................................................................................................................ Sinhngày: .......tháng......năm........;quốctịch...................................................................; GiấyCMND(Căncướccôngdân,Hộchiếu)số:.................................................................; cấpngày: .......tháng......năm........;cơquancấp: ...............................................................
Nơiđăngkýhộkhẩuthườngtrú:.......................................................................................... Chỗởhiệnnay:..................................................................................................................... Chứcdanhtrongcơsởkinhdoanh: ......................................................................................; Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ......./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghềđầutưkinhdoanh:........................................................................................................ Tôihoàntoànchịutráchnhiệmvềtínhchínhxáccủacáctàiliệuvànộidungcáctàiliệucó trongbộhồsơgửikèmtheovănbảnđềnghịnày. Vậyđề nghị...................................................2..............................................................giải quyết./.
Hồsơgửikèmgồm: (thốngkêtàiliệugửikèmtheo)
ĐẠIDIỆNCƠSỞKINHDOANH (Kýtên; đóngdấu-nếucó)
_______________ 1 Têncơsởkinhdoanh. 2 CơquancấpGiấychứngnhậnanninhtrậttự. 3 Tênvănbảnquyđịnhtạikhoản2Điều19Nghịđịnhsố..../2016/NĐ-CP.
Mẫusố04
CHỨNGCHỈNGHIỆPVỤBẢOVỆ 1.Mặttrước:Nềnmàuxanhngọc,chữinmàuvàng
2.Mặtsau:Nềnmàuxanhnhạt,cóhoa vănvàCônganhiệuinchìm,chữinmàuđen

Comments

Comment facebook

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO AN VIỆT NAM